WithCoderWithCoderWithCoder

PHP数组函数 array_sum (对数组中所有值求和)

    在PHP中,数组函数 array_sum () 用于对数组中所有值求和。

    函数语法:

array_sum ( array $array ) : number

    函数参数说明:

参数描述
array必需。规定数组。

    array_sum () 将数组中的所有值相加,并返回结果,所有值的和以整数或浮点数的结果返回,array 为空时则返回 0。

    举例1,计算数组元素的和   

<?php

// 定义数组
$arr = [1, 2, 3];

// 计算数组元素的和
$res = array_sum($arr);

var_dump($res);

    以上代码输出如下:

int 6

    

欢迎分享交流,转载请注明出处:WithCoder » PHP数组函数 array_sum (对数组中所有值求和)